Ban hành chức năng, nhiệm vụ của một số Cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT

VietTimes -- Ngày 20/6, Bộ TT&TT đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Tin học hóa và Vụ CNTT.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 20/6/2017, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 966/QĐ-BTTTT Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.

Theo đó, Cục Tin học hóa là cơ quan trực thuộc Bộ TTTT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ứng dụng CNTT và xây dựng chính phủ điện tử. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Cục Thông tin đối ngoại có 25 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về tổ chức bộ máy, biên chế , Cục có các phòng: Văn phòng, Phòng Kế hoạch, Phòng Đầu tư-Tài chính, Phòng Hệ thống thông tin, Phòng cơ sở hạ tầng thông tin, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Phòng ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, Phòng Ứng dụng CNTT trong cộng đồng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục đó là: Trung tâm chính phủ điện tử; Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT.

Cũng trong ngày 20/6/2017, Bộ ban hành Quyết định số 959/QĐ-BTTTT Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ CNTT. Vụ là tổ chức trực thuộc Bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về phát triển CNTT, bao gồm: Phát triển công nghiệp phần cứng-điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số, dịch vụ CNTT, khu CNTT tập trung.