90% các cuộc họp diện rộng của Hà Nội sẽ được thực hiện trực tuyến

Một trong những mục tiêu của kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội năm 2020 là 90% các cuộc họp của UBND thành phố trên diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã được thực hiện trực tuyến.

Kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội năm 2020 đặt mục tiêu 90% các cuộc họp của UBND thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã được thực hiện trực tuyến (Ảnh minh họa: hanoi.gov.vn)

Ngày 24/4/2020, kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội năm 2020 đã được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu hoàn thiện nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, hình thành một số thành phần cơ bản của thành phố thông minh hướng tới xây dựng Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cách mạng 4.0; Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; Phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của thành phố.

Một mục tiêu cụ thể của kế hoạch là từng bước xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; đảm bảo kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Kế hoạch CNTT năm 2020 của thành phố Hà Nội cũng đặt ra hàng loạt mục tiêu cụ thể khác như: Tối thiểu 60% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định; 100% cơ quan hành chính nhà nước của thành phố kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng;

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Rút ngắn 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử; 90% các cuộc họp của UBND thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã diện rộng đến cấp xã thực hiện trực tuyến.

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đạt từ 20% trở lên; Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến mức 4; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của thành phố được xử lý trực tuyến mức độ 4: Cổng dịch vụ công thành phố cung cấp giao diện cho các thiết bị di động…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội đề ra 3 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp chủ yếu các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai.

Việc thực hiện kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội năm 2020 phải đáp ứng các nguyên tắc như: Triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống; kế thừa và phát huy các kết quả đã có; thay thế, tích hợp các ứng dụng nhỏ, lẻ; triển khai theo từng giai đoạn, chọn các đơn vị làm thí điểm, sau đó nhân rộng, ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính nhiều người sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Hình thức triển khai theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT; Tăng cường trao đổi, hợp tác và tiếp thu kinh nghiệm, công nghệ mới của các nước, các tập đoàn CNTT hàng đầu trong nước và quốc tế đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thành phố.

Theo ICTNews