Vietnam Airlines giãn tiến độ đầu tư để đảm bảo khả năng trả nợ

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong văn bản vừa gửi các bộ ngành liên quan vào ngày 27-7.

Chiếc máy bay A 350 đầu tiên của VNA

Chiếc máy bay A 350 đầu tiên của VNA

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo Vietnam Airlines (VNA) tiếp tục rà soát kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 theo hướng giãn tiến độ đầu tư để đảm bảo cân đối dòng tiền và khả năng trả nợ trong giai đoạn này của VNA.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo VNA trên cơ sở phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng phê duyệt, rà soát phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; Chỉ đạo VNA có các giải pháp để giảm tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

Thủ tướng giao VNA đánh giá các chương trình ưu tiên đầu tư, kế hoạch huy động nguồn vốn để đầu tư theo hướng giảm dần hỗ trợ của Chính phủ sau khi cổ phần hóa, tăng cường huy động vốn qua các kênh khác trên thị trường.

Về việc thuê mua 4 máy bay Boeing B787-9 của VNA, Thủ tướng phê duyệt nội dung Hợp đồng bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh, Thư xác nhận các giao dịch thuê mua 4 chiếc máy bay Boeing B787-9 sẽ được giao cho VNA trong năm 2015.

TheoTuổi trẻ