Ocean Group nói gì sau hàng loạt lưu ý của kiểm toán?

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) vừa có công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Trong ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, "tại thời điểm 31/12/2014, OGC đang thực hiện hợp nhất khoản đầu tư vào CTCK Đại Dương (OCS) - công ty liên kết của OGC dựa trên BCTC kiểm toán OCS nhưng lại chưa tính đến ảnh hưởng của các khoản điều chỉnh có thể có từ vấn đề dẫn đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc không có cơ sở để đánh giá khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi đã được OCS trích lập đầy đủ hay chưa".

Ocean Group cho biết, tại thời điểm 31/12/2014, OCS đã trích lập khoản phải thu ngắn hạn đối với các khoản phải thu về giao dịch ký quỹ và phải thu về tiền đặt cọc, tiền lãi theo hợp đồng dịch vụ của khách hàng với số tiền lần lượt là 41,5 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

Số dư của các khoản phải thu về giao dịch ký quỹ được đảm bảo bằng chứng khoán niêm yết tại HNX. Từ tháng 12/2014 đến thời điểm lập báo cáo tài chính, chứng khoán đảm bảo có sự sụt giảm về tính thanh khoản trên thị trường. Việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi của OCS được thực hiện trên cơ sở thận trọng đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu cũng như tính thanh khoản chứng khoán đang được dùng làm tài sản đảm bảo.

2. "Giữa OGC và công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty với số tiền gần 721,6 tỷ đồng chưa được đánh giá khả năng thu hồi, một số khoản phải thu khách hàng với số tiền 30,8 tỷ, một số khoản trả trước cho người bán với số tiền gần 50 tỷ, một số khoản phải thu khác với số tiền 2,9 tỷ, một số khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư với số tiền 362 tỷ đang được ghi nhận trên khoản mục Phải thu dài hạn khác trên bảng CĐKT hợp nhất và một số khoản phải thu dài hạn khác với số tiền 4,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối với khoản phải thu tài chính, kiểm toán cũng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Đối với các khoản công nợ, kiểm toán cũng không thể thu thập được xác nhận công nợ đối với các khoản này cũng như các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tính hiện hữu và tính đầy đủ của các khoản công nợ này".

Đối với ý kiến này của kiểm toán, OGC cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đóc, thu hồi các khoản công nợ phải thu này. Các đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và có trách nhiệm thanh toán đối với các công nợ này. Do vậy OCG chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư và các khoản phải thu nêu trên.

3."Tại thời điểm 31/12/2014, CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) - công ty con của OGC, có khoản phải trả Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) với giá trị là 430 tỷ đồng. Công ty OTL chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) đến khoản phải trả nêu trên. Kiểm toán chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định các nghĩa vụ của OTL liên quan đến vấn đề nêu trên".

Theo giải trình của OGC, đến thời điểm hiện tại, OTL đang làm việc với Ocean Bank để xác định các nghĩa vụ tài chính của OTL liên quan đến các khoản phải trả trên nhằm giảm thiểu tối đa các chi phí lãi và chi phí phát sinh liên quan. Đồng thời, OGC đang thực hiện tái cơ cấu OTL để tạo nguồn vốn nhằm hoàn thành nghĩa vụ phải trả của OTL đối với Ocean Bank.

Đối với việc kiểm toán lưu ý các yếu tố không chắc chắn trọng yếu trên có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ và CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL), OGC cho biết công ty đang có chủ trương chuyển nhượng một số dự án đầu tư như Dự án công trình trung tâm thiết kế thời trang và cao ốc văn phòng cho thuê tại Quận 10, TP.HCM, và dự án Trung tâm thương mại - văn phòng - khách sạn - căn hộ cho thuê tại 25 Trần Khánh Dư, Hà Nội và dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của OGC tại OTL sau khi thực hiện tái cơ cấu OTL cho các đối tác.

Đồng thời, công ty mẹ đang tích cực thu hồi các khoản công nợ và tin tưởng vào khả năng thực hiện các kế hoạch nêu trên.

4."OGC đang đánh giá một số khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn khác và khoản ký quỹ cho một số công ty với số tiền 664,6 tỷ đồng có khả năng thu hồi trên cơ sở bù trừ công nợ, mặc dù công ty không có thỏa thuận với các đối tác này về việc bù trừ công nợ phải thu, phải trả phát sinh từ các hợp đồng kinh tế khác nhau".

Đối với các khoản phải trả đối với các đối tượng này, OGC sẽ ký kết các hồ sơ đối với các đối tác này về việc bù trừ công nợ phải thu, phải trả nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty.

5. "Ngày 25/12/2014, Maritime Bank có công văn yêu cầu CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) - công ty con của OCH, mua lại hoặc nhờ người mua lại khoản trái phiếu phát hành cho Maritime Bank theo thỏa thuận giữa hai bên tại hợp đồng tín dụng số 7 ngày 1/9/2011. Tại ngày 31/12/2014, mệnh giá khoản trái phiếu này là 500 tỷ đồng và tiền lãi vay ương ứng là 125 tỷ đồng".

Đối với lưu ý này, IOC vẫn đang trong quá trình làm việc với Maritime Bank về vấn đè nêu trên. OGC chưa được cung cấp các tài liệu có liên quan đến kết quả làm việc giữa 2 bên.

6."Tại ngày 31/12/2014, công ty đang ghi nhận khoản chênh lệch thiếu tiền mặt giữa tồn quỹ thực tế và số dư trên sổ kế toán với số tiền 3,5 tỷ đồng trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. OGC đang trong quá trình xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC hợp nhất".

Ban lãnh đạo OGC vẫn đang trong quá trình xác định nguyên nhân và đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính của công ty.

7. Ngoài ra, "trong năm 2014, OGC đã thực hiện bán cổ phần CTCP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (ORC) (nay là CTCP Siêu thị Vinmart) do OGC nắm giữ. Liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng này, OGC đã ký kết một hợp đồng nguyên tác và các hợp đồng giản lược chi tiết với các đối tác mua. Tuy nhiên, trong năm 2014, OGC mới hoàn tất các quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng giản lược và thực hiện thanh lý các hợp đồng này.

Riêng hợp đồng nguyên tắc nêu trên chưa được thanh lý, theo đó OGC vẫn có một số nghĩa vụ tiềm tàng theo hợp đồng này. Công ty vẫn chưa đánh giá và trình bày các nghĩa vụ tiềm tàng phát sinh từ hợp đồng nguyên tác nêu trên trong BCTC hợp nhất này, do đó kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng (nếu có) của vấn đề nêu trên đến BCTC hợp nhất của OGC trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014".

OGC cho biết, theo hợp đồng nguyên tắc nêu trên chưa được thanh lý, công ty vẫn có nghĩa vụ tiềm tàng theo hợp đồng này, bao gồm nghĩa vụ phải mua lại 15,2 triệu cổ phiếu OTL thuộc sở hữu của CTCP Siêu thị Vinmart với giá 170 tỷ đồng và khoản lãi phạt phải trả có thể có từ việc chậm thu hồi khoản đầu tư với tỷ lệ 0,05%/ngày theo quy định tại hợp đồng. Trong trường hợp OGC phải trả cho bên mua 170 tỷ thì OGC sẽ được sở hữu thêm 15,2 triệu cổ phần của OTL nêu trên.

Mặt khác, OGC cũng đang trong quá trình tái cơ cấu khoản đầu tư tại OTL theo hướng chuyển nhượng cổ phần và với mức giá chuyển nhượng tối thiểu là 18.000 đồng/cổ phần. OGC tin rằng công ty sẽ không phát sinh thêm một nghĩa vụ tài chính nào liên quan tới Hợp đồng nguyên tắc này hoặc nghĩa vụ tài chính phát sinh sẽ nhỏ hơn giá trị mà công ty có thể thu về từ việc chuyển nhượng cổ phần OTL.

Theo Bizlive