Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định nâng cao nhận thức toàn xã hội về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong thời đại bùng nổ internet và thiết bị thông minh; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin…
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017

Cụ thể, ngày 5/6/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-BTTTT, phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017.

Mục tiêu của kế hoạch tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ANTT của người sử dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định sẽ thực hiện chiến lược nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan tổ chức nhà nước về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để đảm bảo ATTT khi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Giúp người sử dụng nói chung, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỷ năng cơ bản phòng tránh mất ANTT; chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về ATTT trong trong thời đại bùng nổ internet và các thiết bị thông minh; Phối hợp cùng các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT trong khu vực và quốc tế. Đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT năm 2015-2017, những tồn tại, hạn chế về phương hướng triển khai hiệu quả cho các năm tiếp theo.

Nội dung cần triển khai bao gồm 7 nhiệm vụ chính: Xuất bản báo cáo về ANTT năm 2016; Xuất bản Bản tin ATTT tháng; Xuất bản cẩm nang ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức khảo sát về nhận thức và hiện trạng ATTT tại Việt Nam; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT năm 2015-2017…