Masan Group xin không trả cổ tức năm thứ 6 liên tiếp

Thay vào đó, Masan lại xin phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành bằng mệnh giá. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) cho biết đây là năm tập đoàn đạt mức doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận thuần kỷ lục.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

ụ thể, doanh thu thuần tăng từ 11.943 tỷ đồng năm 2013 lên mức 16.089 tỷ đồng năm 2014. Lợi nhuận gộp tăng 35,3%, đạt 6.766 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 của công ty cho biết, Masan sẽ tiếp tục không chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông. Như vậy, kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2009, đã 6 năm trôi qua, Masan chưa hề chia cổ tức cho cổ đông. 

HĐQT Masan cho biết với tình hình hiện tại, doanh nghiệp kỳ vọng những kế hoạch mới sẽ được phản ánh trong kết quả tạo ra trong vòng 5 năm tới. 

Kế hoạch đặt ra năm 2015 trình lên ĐHĐCĐ sắp tới của Masan là từ 3.600 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế., tăng từ 16%-28% so với kết quả năm 2014. 

Các khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định theo kế hoạch trong năm 2015 dự kiến từ 2.000 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng. Kế hoạch này không bao gồm các thương vụ M&A tiềm năng, vốn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tùy theo cơ hội có thể nắm bắt. 

Trong khi đó, Masan sẽ xin cổ đông kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu ESOP.

Dự kiến Masan sẽ phát hành 12 triệu cổ phần ESOP, tương đương 1,63% tổng số cổ phiếu MSN đang lưu hành trên thị trường. Nếu được thông qua, số cổ phần này sẽ được phát hành trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016. Giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Đồng thời, HĐQT Masan xin tiếp tục phát hành cổ phần cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và MRG, Ltd.

Trước đó, Masan đã phát hành hơn 29,7 triệu cổ phần cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited và các công ty liên kết. Masan xin phát hành tiếp tối đa 9.000 cổ phần cho Jade Dragon trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016.

Công ty cũng xin phát hành thêm 3,6 triệu cổ phần cho MRG, Ltd và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng khoản vay của MRG, Ltd trong khoảng thời gian trên. Trước đó, Masan đã phát hành 896.802 cổ phần cho International Finance Corporation.

Theo Bizlive