Hòa Phát chi 6.170 tỷ đồng để góp thêm vốn vào các công ty con

VietTimes – Chủ trương này vừa được HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) thông qua tại 4 Nghị quyết, cùng phát hành ngày 05/03/2018.
HPG sẽ góp thêm 4.800 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất từ 15.000 tỷ đồng lên mức 20.000 tỷ đồng. (Ảnh: HPG)
HPG sẽ góp thêm 4.800 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất từ 15.000 tỷ đồng lên mức 20.000 tỷ đồng. (Ảnh: HPG)

Các công ty con mà HPG sẽ góp thêm vốn là: CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát; Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát; Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát; CTCP thép Hòa Phát Dung Quất.

Cụ thể, tại CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát, HPG sẽ góp thêm 700 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ công ty từ 600 tỷ đồng lên mức 1.300 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ góp vốn của HPG sẽ điều chỉnh từ 99,67% lên 99,848%.

Phần vốn tăng thêm tại CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát sẽ được HPG giao cho ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT quản lý.

Tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát, HPG sẽ góp thêm 170 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ công ty từ 180 tỷ đồng lên mức 350 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ góp vốn của HPG sẽ điều chỉnh từ 99,72% lên 99,856%.

Phần vốn tăng thêm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát cũng sẽ được HPG giao cho ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT quản lý.

Tại Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát, HPG sẽ góp thêm 500 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ công ty từ 1.000 tỷ đồng lên mức 1.500 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ góp vốn của HPG sẽ điều chỉnh từ 99,95% lên 99,967%.

Phần vốn tăng thêm ; Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát cũng sẽ được HPG giao cho ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT quản lý.

Tại CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất, HPG sẽ góp thêm 4.800 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ công ty từ 15.000 tỷ đồng lên mức 20.000 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ góp vốn của HPG sẽ điều chỉnh từ 98,67% về 98%.

Phần vốn tăng thêm tại CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất sẽ được HPG giao cho ông Trần Tuấn Dương – Thành viên HĐQT quản lý.

HĐQT cũng ủy quyền cho ông Trần Tuấn Dương – Tổng Giám đốc HPG quyết định chi tiết việc góp vốn vào CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất theo hạn mức và tiến độ đề ra. Theo đó, HPG dự kiến sẽ góp vốn theo 4 đợt: (1) Muộn nhất tháng 03/2018: tối đa góp 1.000 tỷ đồng; (2) Muộn nhất tháng 04/2018: tối đa góp 2.300 tỷ đồng; (3) Muộn nhất tháng 05/2018: tối đa góp 200 tỷ đồng; (4) Muộn nhất tháng 12/2018: tối đa góp 1.300 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn mà HPG dự kiến sẽ góp thêm vào 4 công ty con – là CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát; Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát; Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát; CTCP thép Hòa Phát Dung Quất – sẽ đạt giá trị 6.170 tỷ đồng.

Theo phương án chia cổ tức năm 2017 mà HĐQT HPG đã đề xuất với ĐHĐCĐ, tập đoàn này dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40%, bằng hình thức chi trả “toàn bộ bằng cổ phiếu”.

Theo cách này, vốn điều lệ HPG dự kiến sẽ tăng thêm 6.068 tỷ đồng. Số tiền này vừa hay cũng gần như bằng đúng với số vốn mà HPG dự kiến góp thêm vào 4 công ty con.

Cho vay nội bộ

Theo Nghị quyết số 04/NQHP-2018, HĐQT HPG đã quyết nghị chấp thuận các giao dịch cho vay nội bộ giữ CTCP Tập đoàn Hòa Phát và các công ty con trong năm 2017.

Đồng thời, HĐQT cũng đồng ý cho HPG thực hiện việc cho vay nội bộ với các công ty con trong năm 2018. Giao Tổng Giám đốc HPG quyết định số tiền, thời hạn và nội dung cho vay cụ thể với từng công ty con,

“Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện cho vay nội bộ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2019”, Nghị quyết ký bởi Chủ tịch Trần Đình Long nêu rõ./.