Bộ Tài chính soạn cơ chế “quản” đầu tư của TKV

VietTimes -- Dự kiến Bộ Tài chính sẽ quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng các khoản chi phí tập trung, bao gồm chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung, môi trường than - khoáng sản tập trung, cấp cứu mỏ tập trung, đào tạo, y tế tập trung, đổi mới cơ cấu lao động tập trung. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc trích lập, quản lý và sử dụng chi phí tập trung của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.

Cụ thể, chi phí thăm dò than - khoáng sản tập trung trích tối đa không quá 1,5% trên tổng doanh thu của các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than-khoáng sản; Chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung được trích tối đa không quá 1%; Chi phí cấp cứu mỏ tập trung được trích tối đa không quá 0,2%; Chi phí đào tạo, y tế tập trung được trích tối đa không quá 0,2%.

Chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung được tính từ nguồn Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của TKV và các đơn vị khai thác, chế biến tiêu thụ than - khoáng sản. Tỷ lệ trích tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến tiêu thụ than-khoáng sản. 

Hội đồng thành viên TKV sẽ quyết định tỷ lệ trích chi phí tập trung cụ thể hàng năm đảm bảo đúng nguyên tắc: Tỷ lệ trích lập chi phí tập trung không vượt quá mức đã quy định: Chi phí tập trung được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của TKV và các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than - khoáng sản. 
Riêng tỷ lệ trích lập chi phí đổi mới cơ cấu lao động tập trung phải có sự phối hợp, thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn ngành trước khi quyết định. Mức trích chi phí tập trung không vượt quá mức giao kế hoạch thu, chi chi phí tập trung hàng năm của TKV sau khi có sự thoả thuận của cơ quan chủ sở hữu và Bộ Tài chính. Định kỳ hàng quý, căn cứ vào quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu, chi các chi phí tập trung của TKV và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các đơn vị thuộc đối tượng trích vào chi phí để có nguồn nộp về TKV tạo lập chi phí tập trung.

Chi phí môi trường than - khoáng sản tập trung, gồm: Chi xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình, hệ thống thu gom, lưu trữ, xử lý, tái chế chất thải; hệ thống thoát nước, xử lý nước, đập, kè, cống; hệ thống phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, sàng tuyển, chế biến, thiêu thụ than – khoáng sản; Chi cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường, các khu vực sản xuất và khu vực bị ô nhiễm trong ranh giới quản lý mỏ; Chi giải quyết, khắc phục các sự cố môi trường, thiên tai.

Chi phí cấp cứu mỏ tập trung, gồm: Chi đầu tư mua sắm các trang thiết bị đặc chủng phục vụ cho công tác cấp cứu mỏ. Chi phí thường xuyên cho hoạt động của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc TKV. Chi phí cho công tác cấp cứu mỏ gồm: Vật tư, dụng cụ chuyên dùng cấp cứu mỏ; hoá chất dụng cụ cấp cứu mỏ.