9 tháng 2019, PVN hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu cả năm

VietTimes -- Tập đoàn dầu khi Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ở nhiều chỉ tiêu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, tổng doanh thu của toàn PVN tháng 9 năm 2019 ước đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9. Lũy kế 9 tháng, PVN ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng doanh thu, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Tình hình sản xuất xăng dầu trong 9 tháng đầu năm đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất đạm đạt 1,1 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm.

Tương tự, các chỉ tiêu tài chính khác của PVN cũng hoàn thành tốt theo kế hoạch đã đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2019, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 78,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 9/2019, PVN có 4 đơn vị là Rusvietpetro, PTSC, PV GAS, PVTrans đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

Đà tăng trưởng tích cực của PVN kéo dài từ năm 2018 tới nay. Cụ thể, trong báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét năm 2018, PVN ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 320.961 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt mức 36.759,6 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh khả quan giúp lượng tiền và tương đương tiền của PVN tăng cao.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tổng các khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi ngân hàng (được phân loại vào khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt mức 205.567 tỷ đồng, chiếm tới ¼ tổng tài sản của tập đoàn này.

Tuy nhiên, hãng kiểm toán Deloite cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo hợp nhất soát xét năm 2018 của PVN.  

Trong đó, kiểm toán viên lưu ý nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên của PVN như: Các dự án và khoản đầu tư vào công ty con được bàn giao từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam; hay việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) được kiểm toán bởi một đơn vị khác./.’