Vốn nhà nước sẽ giảm dưới 51% tại Tổng công ty Sông Đà

VietTimes – Đó là nội dung chính tại phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Theo đó, Thủ tướng đồng ý hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng công ty này.

Tổng công ty Sông Đà – Công ty cổ phần sẽ có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Tổng công ty Sông Đà – Công ty cổ phần sẽ có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Về quy mô, Tổng công ty Sông Đà – Công ty cổ phần có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Tổng công ty sẽ phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng

Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của Tổng công ty. Nhưng đến hết năm 2019, Nhà nước sẽ bán tiếp phần vốn đang nắm giữ tại Tổng công ty này, và giảm tỷ lệ nắm giữ xuống xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Ngoài ra, theo phương án cổ phần hoá, tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty Sông Đà là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ.

Sẽ có 135 triệu cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ.

Số cổ phần bán đấu giá công khai là 84,768 triệu cổ phần, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Tại Quyết định duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà, Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng công ty.

Bộ Xây dựng cũng được uỷ quyền quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược.