Về khoản trích lập 420,6 tỷ đồng dự phòng tỷ giá trên báo cáo tài chính của Vietnam Airlines

VietTimes – Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét của CTCP Tổng công ty hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (Mã CK: HVN), Công ty TNHH kiểm toán KPMG (KPMG) có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh.
Ảnh minh họa (Nguồn" Báo cáo thường niên năm 2017 - Vietnam Airlines)
Ảnh minh họa (Nguồn" Báo cáo thường niên năm 2017 - Vietnam Airlines)

Cụ thể, trong kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018, Tổng Công ty đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái trị giá 420,56 tỷ đồng dựa trên những ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của đồng Việt Nam (VND) so với các ngoại tệ đến cuối năm 2018. Trong kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 công ty HVN đã ghi nhận khoản mục này là 565,52 tỷ VND.

KPMG cho rằng việc ghi nhận khoản trích trước chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai này không phù hợp với các quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái cũng được Thông tư 200/2014/TT-BTC - Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

Do việc trích trước chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh trong tương lai này, tại ngày và cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018, chi phí phải trả và chi phí tài chính bị ghi nhận tăng 420.56 tỷ đồng. Dẫn đến, lợi nhuận sau thuế TNDN và lợi nhuận chưa phân phối đã bị ghi nhận giảm 336,48 tỷ đồng.

Kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017, chi phí phải trả và chi phí tài chính bị ghi nhận tăng, do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN và lợi nhuận chưa phân phối bị ghi nhận giảm cùng một khoản 565,53 tỷ đồng.

Khoản mục trích trước chi phí chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đã không còn xuất hiện trong BCTC bán niên năm 2018 của Vietnam Airlines (Nguồn: HVN)
Khoản mục trích trước chi phí chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đã không còn xuất hiện trong BCTC bán niên năm 2018 của Vietnam Airlines (Nguồn: HVN)

Phía ban lãnh đạo HVN cho rằng quyết định hạch toán dựa trên ước tính của Ban giám đốc Tổng công ty hàng không về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ mạnh, HVN trích trước một khoản chi phí về lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ đối với các khoản nợ phải trả là 420,56 tỷ đồng, tương đương biến động suy giảm về tỷ giá VND xấp xỉ hơn 2%.

Phương pháp ước tính này đã được HVN thống kê qua nhiều năm và xét thấy là hợp lý, phù hợp giữa kết quả SXKD bán niên với cả năm. HVN đã áp dụng phương pháp trích trước chênh lệch tỷ giá đánh giá số dư cuối kỳ trong các báo cáo tài chính bán niên năm 2016, 2017 và đã giải trình và công bố thông tin theo quy định.

Kết quả kinh doanh của HVN sau 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty mẹ tăng 15,31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 13,67% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng cao, nguyên nhân chủ yếu do thu cổ tức, lợi nhuận từ các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và thu lãi tiền gửi tăng. Doanh thu thuê chuyến cũng tăng mạnh trên 415 tỷ đồng, tương dương 23,37% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng chi phí trong kỳ cũng đã giúp Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 cũng đạt 1.511 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với cùng kỳ 2017.

Được biết, báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và 2017 của HVN cũng do KPMG tiến hành kiểm toán và soát xét./.