Thống đốc “duyệt” cho VPBank nâng vốn điều lệ lên 9.181 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Thống đốc “duyệt” cho VPBank nâng vốn điều lệ lên 9.181 tỷ đồng

Theo đó, Thống đốc NHNN đã quyết định sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Khoản c Điều 1 Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thành “Vốn điều lệ: 9.181.000.000.000 đồng (Chín nghìn một trăm tám mươi mốt tỷ đồng)”.

"Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung được sửa đổi trên" văn bản nêu rõ.

Thống đốc NHNN giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện các nội dung trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993, Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Đồng thời, Quyết định số 1261/QĐ-NHNN ngày 30/6/2015 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.