Sử dụng hiệu quả thành tựu công nghệ để nâng cao chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cần sử dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp tăng cường tiếp cận, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ cấp bậc học.

Sử dụng hiệu quả thành tựu công nghệ để nâng cao chất lượng giáo dục

Tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với cách tiếp cận khoa học, bài bản, khả thi.

Hoạt động giáo dục, đào tạo phải gắn kết giữa cung cấp kiến thức với hình thành kỹ năng và tư duy tự học, giữa thực học và thực nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới, cũng như quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế. Chiến lược cần có điểm nhấn, nhiệm vụ trọng tâm, tư duy cốt lõi; kiên trì định hướng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp đúng đắn nhưng cũng cần có sự đổi mới, đột phá.

Việc triển khai Chiến lược phải huy động sự tham gia của cả hệ thống, thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân để nguồn lực xã hội song hành cùng với nguồn lực nhà nước, tăng đầu tư hiệu quả cho giáo dục; Cần tính đến cấu trúc của nền kinh tế, cơ cấu các ngành nghề, lĩnh vực trong tương lai, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong tham gia vào quá trình hoạch định mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục và đào tạo.

Phó thủ tướng cho rằng giáo dục, đào tạo phải là tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế; cần sử dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp tăng cường tiếp cận, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ cấp bậc học… hướng tới xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; Thực hiện công bằng, bình đẳng và hoà nhập trong giáo dục và đào tạo; Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu để hoàn thiện Chiến lược với cách tiếp cận khoa học, bài bản, khả thi. Trong đó, có lộ trình, kế hoạch nguồn lực, giải pháp rõ ràng, đồng bộ, toàn diện. Đồng thời, lựa chọn những khâu đổi mới, đột phá; có sự linh hoạt để tạo điều kiện cho các địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội có thể mạnh dạn "đi trước, làm thử" những cơ chế, chính sách mới trong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với mục tiêu cao hơn, lộ trình thực hiện sớm.