Năm 2015, Việt Nam chi 7 tỷ USD trả nợ và viện trợ

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 ước tính đạt 1.064,5 nghìn tỷ đồng; trong đó chi trả nợ và viện trợ lên tới 148,3 nghìn tỷ đồng..., tương ứng gần 7 tỷ USD.
Năm 2015, Việt Nam chi 7 tỷ USD trả nợ và viện trợ

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 ước tính đạt 884,8 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 657 nghìn tỷ đồng, bằng 102,9%; thu từ dầu thô 62,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 160 nghìn tỷ đồng, bằng 91,4%.

Trong thu nội địa, nhiều khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm như thu thuế bảo vệ môi trường đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 186,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 54,2 nghìn tỷ đồng, bằng 139,1%; lệ phí trước bạ 21 nghìn tỷ đồng, bằng 135,9%; thuế thu nhập cá nhân 53,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 119,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,1%.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 204,2 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 ước tính đạt 1.064,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 162 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1%; riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản là 157,5 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7%.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 745 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1%; chi trả nợ và viện trợ 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 98,9%.

Thủ tướng: Thu ngân sách không tăng mấy, nhưng chi ngân sách phải tăng lớn để trả nợ

Theo Trí thức trẻ