Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1897/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Bộ, ngành, địa phương.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao 337.617,901 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (không bao gồm vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo và Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng) và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019, thực hiện giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng mức vốn bù lãi suất và phí quản lý tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội, vốn điều lệ, cho vay chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội.

Đồng thời, giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo ngành, lĩnh vực, chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn ngân sách nhà nước, số vốn ngân sách Trung ương bổ sung theo từng chương trình mục tiêu và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án cụ thể.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giao cho các cơ quan, đơn vị trên số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương của từng dự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và danh mục mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn cấp bù lãi suất và chi phí quản lý tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội, vốn điều lệ, cho vay chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội theo đúng nguyên tắc bố trí vốn để thanh toán vốn điều lệ, các khoản cấp bù lãi suất và phí quản lý trên cơ sở căn cứ trên số liệu đã được quyết toán, kiểm toán

Các cơ quan, đơn vị trên cũng thực hiện thu hồi các khoản vốn ứng trước của ngân sách nhà nước đối với cấp bù lãi suất và phí quản lý; thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo kế hoạch được giao và các quy định khác của pháp luật.

Bên cạnh đó, chủ động, rà soát, cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang./.