Chính phủ lại "thúc" tiến độ triển khai sắp xếp, cổ phần hóa DNNN

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 588/TTg-ĐMDN yêu cầu các Bộ, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý.
Nhiều nơi vẫn chây ì cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nhiều nơi vẫn chây ì cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Căn cứ tình hình triển khai các công việc liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, chủ động, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cả giai đoạn 2017-2020, bảo đảm hiệu quả và không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đúng hạn các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó, sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao thực hiện trong quý II/2017.

Bên cạnh đó chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tích cực triển khai phương án sắp xếp nông, lâm trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa trình phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tăng cường quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn lực thu được từ cổ phần hóa và bán vốn nhà nước; đẩy nhanh việc thoái vốn tại những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, bảo đảm công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật nhằm tối đa hóa lợi ích Nhà nước, thay đổi quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng GDP và phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương xây dựng danh mục DNNN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa (giai đoạn 2017-2020)

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016, khẩn trương xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020), trong đó có lộ trình xác định giá trị doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4 và quý II/2017 theo đúng quy định tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần; danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2017.