Tổng công ty Licogi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

VietTimes – Kiểm toán viên của Hãng kiểm toán AASC đưa ra một số căn cứ trọng yếu cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ - CTCP Tổng công ty Licogi (Licogi - Upcom: LIC).
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Tổng công ty Licogi (Nguồn: LIC)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Tổng công ty Licogi (Nguồn: LIC)

Ngày 17/8/2018, Licogi thực hiện công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 (đã được soát xét) và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018.

Đáng chú ý, trong báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, Kiểm toán viên của Hãng kiểm toán AASC đã đưa ra “kết luận ngoại trừ” đối với Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và “vấn đề cần nhấn mạnh” có liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ - CTCP Tổng công ty Licogi.

Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ đáng chú ý được Kiểm toán viên đề cập đến có liên quan đến số dư đầu năm, dự án khu đô thị Nam Ga Hạ Long, dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt, khoản mục Các khoản phải trả và Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước phát sinh trong năm 2018 của Công ty mẹ - Licogi.

Trong phần trình bày chi tiết, hãng kiểm toán AASC đã chỉ rõ các căn cứ cần chứng minh để xác định giá trị ghi nhận, sự khác biệt giữa cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp so với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS) từ đó đánh giá ảnh hưởng đến các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính. Ngoại trừ các vấn đề trên, Kiểm toán viên của hãng kiểm toán AASC cho rằng Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018 của Licogi đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

Bên cạnh đó, Kiểm toán viên AASC cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ - Licogi.

Theo đó, tại ngày 30/6/2018, tổng nợ ngắn hạn của Tổng công ty – Công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.337,53 tỷ đồng, lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ là 392,88 tỷ đồng, chiếm 44% vốn điều lệ của Tổng công ty, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có sự sụt giảm lớn so với cùng kỳ. 

Lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ năm 2018 là 392,88 tỷ đồng, chiếm 44% vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi (Nguồn: LIC)
Lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ năm 2018 là 392,88 tỷ đồng, chiếm 44% vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi (Nguồn: LIC)

Ngoài ra, tại ngày lập Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018, Licogi chưa nhận được phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền về phương án xử lý tài chính được áp dụng trong báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2015. Do vậy, các số dư tại ngày 1/1/2016 có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến số dư đầu năm tại ngày 1/1/2018.

Những vấn đề trên là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn mang tính chất trọng yếu về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty – Công ty mẹ.

Kiểm toán viên cũng khuyến nghị những người sử dụng Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ - Licogi) nên đọc các Báo cáo tài chính riêng kết hợp với các báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Licogi và các Công ty con (“Tập đoàn”) cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 để có đủ thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của cả Tập đoàn./.