Hình thành Hệ sinh thái chuyển đổi số qua Chương trình thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vấn đề quan trọng khi chuyển đổi số là một tiến trình chuyển đổi tổng thể, chứ không phải là tiến trình chuyển đổi các tổ chức đơn lẻ hay các thành phần đơn lẻ.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

>>> Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia: Rất cần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số

Trước nhu cầu cấp bách về việc hình thành Hệ sinh thái Chuyển đổi số quy mô quốc gia thông qua việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, kết nối, phổ biến, ứng dụng các nền tảng số, và phát triển hoạt động truyền thông số phục vụ công cuộc chuyển đổi số của đất nước, Hội Truyền thông Số Việt Nam phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức chương trình khảo sát, đánh giá, bình chọn và tôn vinh các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi Số Quốc gia”.

Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” do Trung tâm Thông tin Truyền thông Số Việt Nam (trực thuộc Hội Truyền thông Số Việt Nam) tổ chức thực hiện, nhằm mục tiêu giúp nhận thức đúng đắn về tiến trình chuyển đổi số, chia sẻ và tìm ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức đang được đặt ra cho tiến trình chuyển đổi số.

Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” với trọng tâm xác lập định hướng đúng đắn cho tiến trình chuyển đổi số trước hết và cần thiết phải bắt đầu bằng việc kiến tạo các giải pháp hợp lý để chuyển đổi các tổ chức, chứ không phải chỉ là đầu tư các dự án công nghệ thông tin. Chương trình sẽ đưa ra những thảo luận, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị có thành tích tốt trong việc đưa ra được những giải pháp chuyển đổi số có tính căn bản, thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra được sự đột phá trong tiến trình chuyển đổi số.

Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” đồng thời cũng tạo thành một nền tảng (platform) thông tin tổng thể về chuyển đổi số, giúp cho các tổ chức có thể trao đổi các dữ liệu, thông tin, tri thức về tiến trình chuyển đổi số. Đây là nơi các tổ chức có thể chia sẻ các vấn đề và thách thức của mình để thông qua đó tìm được những người trợ giúp kiến tạo các giải pháp giải quyết các vấn đề và thách thức đó. Các tổ chức cũng có thể chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi các vấn đề của tổ chức và cách tổ chức giải quyết được các vấn đề của mình, trong một sân chơi mà qua đó góp phần hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia đạt được những thành công.

Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” được kiến trúc theo cơ chế nền tảng, cho phép các bên liên quan trong tiến trình chuyển đổi số có thể đồng phối hợp với nhau, hình thành nên một nền tảng theo phương thức chia sẻ, giúp cho các tổ chức có thể tìm kiếm được cách thức phối hợp để tạo ra các giải pháp có tính hệ thống, đồng bộ và cộng hưởng hiệu quả được với nhau. Đây là một vấn đề quan trọng khi chuyển đổi số là một tiến trình chuyển đổi tổng thể, chứ không phải là tiến trình chuyển đổi các tổ chức đơn lẻ hay các thành phần đơn lẻ.

Trọng tâm của Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” là góp phần hình thành nên các định chuẩn cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giúp các tổ chức định hình được những chuẩn mực cần thiết và phù hợp với đặc trưng, đặc thù của Việt Nam giữa muôn vàn các cách tiếp cận khác nhau, các cách hiểu khác nhau, các phương án và giải pháp khác nhau về chuyển đổi số, vốn đang tạo ra một sự bối rối lớn và cả những tranh luận khiến cho các tổ chức rất khó thực sự trả lời được tại sao cần phải chuyển đổi số, bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, và chuyển đổi số như thế nào, theo lộ trình ra sao?

Chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” - Xây dựng nền tảng giúp định hình tiến trình chuyển đổi số cho các tổ chức, kiến tạo các giải pháp chuyển đổi số cho các tổ chức, hỗ trợ các tổ chức triển khai tiến trình chuyển đổi số và cung cấp các giải pháp quản trị tiến trình chuyển đổi số cho các tổ chức, thông qua các hoạt động nghiên cứu, phát hành các báo cáo và ấn phẩm, các hoạt động tư vấn - đào tạo, các diễn đàn và thảo luận, các sự kiện, các giải thưởng và hoạt động khuyến khích tổ chức có thành tích tốt, các tham vấn chính sách,... và kiến tạo nên một cộng đồng các tổ chức đang thực hiện chuyển đổi số để cùng đồng hành, cùng chia sẻ và cùng cộng hưởng hiệu quả với nhau, thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia đi đến thành công.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức - Trung tâm Thông tin Truyền thông Số Việt Nam - sẽ tập hợp các đơn vị tiêu biểu thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm theo tinh thần Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Tài chính - Ngân hàng; Y tế; Giáo dục; Nông nghiệp; Giao thông - Logistics; Năng lượng; Tài nguyên - Môi trường; Sản xuất - Công nghiệp), hội tụ các điều kiện phù hợp để xây dựng hệ sinh thái, giúp các đơn vị nhận thức đúng đắn về tiến trình chuyển đổi số, chia sẻ và tìm ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức đang được đặt ra cho đơn vị trong tiến trình chuyển đổi số. Trọng tâm của chương trình xác lập định hướng đúng đắn cho tiến trình chuyển đổi số của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình bao gồm các hoạt động: 3 Diễn đàn Quốc gia về “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia” đến 2025 và tầm nhìn 2030”; 8 Chuyên đề - Hội thảo toàn quốc về các lĩnh vực trọng điểm; Khảo sát, đánh giá, kiến tạo giải pháp và tôn vinh các đơn vị trên toàn quốc; Xuất bản bộ Kỷ yếu về TOP 500 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc Gia - Lần thứ nhất”; Diện kiến Lãnh đạo Nhà nước/ Chính phủ/ Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia: Báo cáo về “Thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia”; Truyền hình trực tiếp “Lễ Công bố & Tôn vinh Đơn vị, Doanh nghiệp tiêu biểu về “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đối Số quốc Gia - Lần thứ nhất”; Xây dựng hệ sinh thái về Kiến tạo giải pháp, đào tạo nâng cao năng lực & Giải pháp Công nghệ ứng dụng các nền tảng để thực hiện Chuyển đối số thành công.