Chỉ có 27/63 tỉnh công khai giá đất cấp tỉnh, người dân khó tìm kiếm thông tin

VietTimes – Trong 27 tỉnh thành công bố công khai giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020-2024. Đà Nẵng thuộc top các địa phương thực hiện tốt nhất.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Đây là kết quả từ "Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp thực hiện từ tháng 7/ 2021 đến tháng 6/2022.

Nghiên cứu được thực hiện ở 63 tỉnh, TP và 704 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Theo kết quả nghiên cứu, có 27/63 UBND tỉnh, thành đăng bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020-2024 (chiếm 42,9%); có 337/704 UBND cấp huyện đăng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (chiếm 47,9%).

Tuy nhiên, báo cáo trên cho thấy việc đăng thông tin của các cơ quan nhà nước thiếu đồng bộ. Các tài liệu đính kèm thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thường đăng rác ở các chuyên mục khác nhau trên các cổng/trang thông tin điện tử, làm cho người dân gặp khó khăn trong tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ.

Kết quả cho thấy, chỉ có 17% cơ quan đăng đầy đủ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đáp ứng yêu cầu đăng cả 4 loại tài liệu gồm: Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất; quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo thuyết minh; bản đồ kế hoạch sử dụng đất hoặc đăng ba loại tài liệu quan trọng nhất, trừ thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất.

Trong số yêu cầu cung cấp thông tin gửi tới 561 văn phòng UBND cấp huyện, có 98 cơ quan cung cấp thông tin (chiếm 17,5%); 15 cơ quan từ chối cung cấp thông tin (chiếm 2,7%); 46 cơ quan có phản hồi nghiên cứu viên nhưng không cung cấp thông tin (chiếm 8,2%); có tới 402 cơ quan không phản hồi (chiếm 71,7%).

Đặc biệt, chỉ có 12/63 địa phương thực hiện tốt nhất việc công bố thông tin đất đai, đăng kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử cấp huyện gồm: Bắc Kạn; Sơn La; Nam Định; Đà Nẵng; Phú Yên; Gia Lai; Tiền Giang; Trà Vinh; Đồng Tháp; Hậu Giang; Sóc Trăng; và Cà Mau. Trong đó, có 3 tỉnh Gia Lai, Tiền Giang và Trà Vinh có tất cả các huyện thực hiện tốt việc công khai thông tin.